Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН" ГР.БУРГАС
СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

            Председателят на ОС при ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” на адрес: ул. Поп Грую № 71 Ви уведомява че:
НА 10.10.2017 г. ОТ 18.00 ЧАСА КАПИТАНСКА ЗАЛА НА РЕСТОРАНТ „ЗЛАТНА КОТВА” БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване със Стратегията за развитие на детската градината представена от Директора на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен”;
2. Представяне на предстоящата учебна програма и събития организирани от педагогическият съвет на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” представени от Директора на градината.
3. Обсъждане на възможност за назначаване на допълнителен персонал от педагози за групи с численост над допустимите параметри, съгласно НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
4. Обсъждане на стъпките за изграждане на площадка Безопасност на движението за децата през 2017/2018 г. поканен е г-н Николай Николаев – Директор на Пожарна безопасност и защита на населението гр. Бургас.
5. Обсъждане на организацията за 03.03.2018 г. и закупуване на четнически униформи за децата от градината.
6. Обсъждане на съвместни проекти с Училищното настоятелство за предстоящи мероприятия подпомагащи дейността на ДГ„Ханс Кристиан Андерсен”.
7. Разни.

Забележка: Моля във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете на Обществения съвет или резервните членове да потвърдят участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

ДАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО: 03.10.2017 г.

ВРЪЧИТЕЛ: ЖЕЙНА ЖЕКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС