Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ има дългогодишен опит в участието в международни и национални проекти.

 

smileПроект по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ МОСВ и ПУДООС „Обичам природата - и аз участвам“. Спечелен проект на Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" „Еко-зона на открито‘‘

smile Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

       

smile Пилотен проект за европейска гаранция на детето в България, финансиран от УНИЦЕФ. Включени сме в Компонент3: Приобщаващо предучилищно образование. 

  

smile Национална програма „Успяваме заедно“ в Модул 2 „Иновативна детска градина“ Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект „Активни и комуникативни – развитие на детската реч в         ПУВ чрез ФВ, спорт и обучение на открито“

 

smile Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

           

smile Международен проект E-TWINING на тема "Магическият свят на цветовете"

               

smile Международен проект по секторна програма Коменски „Приспивните песни – универсален език на любовта“

smile Международен проект по секторна програма Коменски „Движението усъвършенства твоето тяло и ум“

smile Международен проект по програма Еразъм + „Акцент върху обучението по развитие на речта и общуването чрез физическо възпитание, спорт и обучение на открито”

smile Проект Квалификация на педагогическите специалистипо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

smile Проекти на Българско движение Син флаг – Екоучилища и Учим за гората:

smile Проект „Да се храним разумно“

smile Проект „Големия лов на растения“

smile Проект „Да намалим отпадъците“